Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Polityka Prywatności – Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Danych osobowych Klientów jest SMART PROJECT Rokicki Śliwka Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu (60-474) przy ul. Zakopiańskiej 40/42/9, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422773, NIP 7811878786, REGON 302125920
 2. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: office@smartproject.pl lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: SMART Project Rokicki Śliwka Sp.j. ul. Dąbrowskiego 76/16, 60-529 Poznań.
 4. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać strony internetowej oraz nie wypełniać formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii.
 2. SMART Project Sp.j. przetwarza dane osobowe w celu przekazania Użytkownikowi informacji na temat usług świadczonych przez firmę SMART Project Rokicki Śliwka Sp.j.
 3. Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania, a ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez SMART Project Sp.j. jest zgoda Użytkowników strony internetowej na przetwarzanie danych osobowych wyrażana po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zmieszczoną bezpośrednio obok formularza zgłoszeniowego. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu:
 3. umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji strony internetowej
 4. nawiązania kontaktu umożliwiającego podjęcie ewentualnej współpracy pomiędzy Użytkownikiem a SMART Project Sp.j.,
 5. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku uzupełniania przez Użytkownika strony internetowej formularza w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z firmą SMART Project dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności i tym samym Użytkownik strony internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie korzystania z formularza kontaktowego jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez SMART Project Sp. j.
 7. Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 8. SMART Project Sp.j. będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez SMART Project Sp.j.
 9. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
 10. Oprócz danych podawanych przez Użytkowników strony internetowej w ramach procesów przeglądania strony internetowej, korzystania z formularza kontaktowego w witrynie it.smartproject.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
 11. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej it.smartproject.pl
 12. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony it.smartproject.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę it.smartproject.pl
 13. Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 14. Administrator Danych wdrożył kontrolę dostępu oraz zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych albo przetwarzający, z którymi Administrator Danych ściśle współpracuje.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Użytkownik będący osobą, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:
 3. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych
 4. prawo uzyskania kopii danych – prawo zażądania od Administratora Danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 5. prawo do sprostowania – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności,
 6. prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych)
 8. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się Administratorowi Danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych i sprzedażowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu
 9. prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od Administratora Danych wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.
 10. prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 11. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i sprzedażowych usług Administratora Danych, zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 12. W przypadku, gdy Administrator Danych zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora Danych, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:
 13. wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
 14. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 15. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora Danych wskazany na wstępie niniejszej Polityki.

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania.
 2. Administrator Danych ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.
 3. Administrator Danych nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

Przeglądanie zawartości strony internetowej it.smartproject.pl

 1. Przeglądanie zawartości strony internetowej it.smartproject.pl, niepołączone z dokonywaniem korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie it.smartproject.pl wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w niniejszej Polityce.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. SMART Project Sp.j. nie będzie przekazywać, udostępniać ani sprzedawać danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Użytkownika, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy/upoważnienia. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.
 3. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie it.smartproject.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w strony internetowej, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

Polityka plików cookie

I. Co to jest plik cookie?

Cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu przez Strony internetowe, które odwiedzasz. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

 1. Strona internetowa zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies.
 2. Operator niniejszej Strony Internetowej jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki Cookies.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które dla swojego poprawnego działania wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Strony internetowej.

III. Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies

 1. Konfiguracja Strony Internetowej
 2. Poprawna konfiguracja wybranych funkcji Strony Internetowej, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 3. Optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 4. Realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.
 5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej.

 IV. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach internetowych ich twórców.